આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ ખડાયતા જ્ઞાતિનું ગૌરવ


KHUSHALI SHAH

ઉમરેઠના પ્રકાશભાઈ શાહની પૂત્રી તાજેતરમાં ધો.૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ૯૯.૪૦ પર્સન્ટાઈલ સાથે ઉત્તર્ણીય થયેલ છે. તેઓને ઉમરેઠ ખડાયતા જ્ઞાતિના અગ્રણીઓએ તેમજ શાળા પરિવારે શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

One response to “ઉમરેઠ ખડાયતા જ્ઞાતિનું ગૌરવ

  1. sachin June 14, 2013 at 12:29 am

    Many congratulations $$$
    All the best for future $$

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: