આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

PRESS RELEASE

“આપણું ઉમરેઠ” બ્લોગમાં મુકવામાં આવેલ મુદ્દા પૈકી કેટલાક મુદ્દા આણંદના પ્રસિધ્ધ દૈનિક “સરદાર ગુર્જરી”માં પણ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. જે વાંચકો સમક્ષ રજૂ કરતા આનંદની લાગણી અનુભવું છે. સાથે સાથે “આપણું ઉમરેઠ” બ્લોગના મુદ્દા “સરદાર ગુર્જરી”માં પ્રસિધ્ધ કરવા બદલ સમગ્ર “સરદાર ગુર્જરી” પરિવારનો આભાર…

This slideshow requires JavaScript.

2 responses to “PRESS RELEASE

  1. darpan March 17, 2014 at 7:10 am

    ohhh when that happen … really good progress maru gaam sarv shresth….

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: