આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ / બેસણું – ઉમરેઠ એકડા વીશા ખડાયતા


વિરેનકુમાર મહેન્દ્રભાઈ શાહ (યુ.એસ.એ)નું તા.૩.૧૨.૨૦૧૨ના રોજ દૂઃખદ અવસાન થયેલ છે. સદ્ગતનું બેસણું તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૨ને મંગળવારના રોજ દશાનગર વણિકની વાડી, ઠાસરા મુકામે બપોરે ૩ થી ૪.૩૦ કલાકે રાખેલ છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: