આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: sureshbhai

અવસાન નોંધ – બેસણું


સુરેશભાઈ ચંદુંલાલ શાહ (સેવકલાલની પોળ)ના ધર્મપત્નિ વિજ્યાબેન સુરેશભાઈ શાહનું અવસાન થયેલ છે. સદ્ગતનું બેસણું તા.૧૪.૩.૨૦૧૩ના રોજ સવારે ૯ થી ૧૦ કલાકે ગણપતિની વાડી, વડાબજાર ઉમરેઠ ખાતે રાખેલ છે.

%d bloggers like this: