આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: quiz

ક્વિઝ – જવાબ


(૧) ઉમરેઠ નગરપાલિકાના પ્રમુખ કોણ છે…?

જવાબ – વિષ્ણુભાઈ પટેલ

(૨) ઉમરેઠના પહેલા ધારાસભ્ય કોણ હતા..?

જવાબ – ઉદેસિંહ વડોદિયા (હાલના ધારાસભ્ય લાલસિંહભાઈ વડોદિયાના પિતા)

(૩) ઉમરેઠમાં ગાંધીજીની અસ્થીના ફુલ મુકી સ્મારક ક્યાં બનાવવામાં આવેલ છે..?

જવાબ – ચંન્દ્રમુળેશ્વર મહાદેવ સામે

(૪) ઉમરેઠ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ કોણ છે..?

જવાબ – ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણ

(૫) નાસ્કોમમાં પૂર્વ પ્રમુખ કે જેઓ ઉમરેઠના વતની હતા તેઓનું શું નામ હતું..?

જવાબ – દેવાંગ મહેતા (બોરડી ફળિયા ઉમરેઠમાં રહેતા હતા.)

ક્વિઝમાં ભાગ લેનાર તમામ વાંચકોનો આભાર. માત્ર એકજ વાંચક સેજલ ચોકસી (પ્રમુખ- રોટરી ક્લબ ઉમરેઠ) તમામ જવાબ સાચા આપવામાં સફળ રહ્યા છે.

ક્વિઝ – ઉમરેઠ


જવાબ આપવાનું ચાલું રાખો અત્યાર સુધી બધા સાચા જવાબ આપનાર  વ્યક્તિના નામ નીચે મુજબ છે.

(૧) સેજલ શાહ, ઉમરેઠ

ક્વિઝ – ઉમરેઠવાસીઓ ઓળખી બતાવેતો ખરા..!


નીચે બતાવેલ ફોટો ઉમરેઠના કયા વિસ્તારનો છે તે ઓળખીબતાવો તો ખરા..

સાચા જવાબ આપનાર વાંચકોના નામ તા.૩.૧.૨૦૧૧ના રોજ બ્લોગ ઉપર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે. 

%d bloggers like this: