આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

Tag Archives: JIVAN AADHAR SANKUL

ઉમરેઠ જીવન આધાર સેવા સંકુલનો આઠમા વર્ષમાં પ્રવેશ…


વધુ જાણકારી અને સેવા માટે નીચેના વ્યક્તિનો સંપર્ક કરી શકો છો.

– સ્થાપક –

(૧) હરિવદન કનૈયાલાલ શાહ (તેલવાળા) – મો.૯૩૨૭૯૬૪૮૧૩ અને ૯૪૨૯૬૬૩૭૩૭

– કાર્યકર –

(૧) નીતીનભાઈ રમણલાલ શાહ (ઘંટીવાળા) – મો.૯૪૨૬૫૨૪૦૦૯

(૨) અનિલ ટી.દેસાઈ – મો.૯૪૨૮૪૩૫૫૦૨

 

 

 

%d bloggers like this: