આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

હવે , વેક્સીન સર્ટીફીકેટમાં ઓનલાઈન સુધારો કરી શકાશે.


વેક્સીન સર્ટીફીકેટમાં નામ, ઉંમર સહીત લીંગ માં કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો તમે ઓનલાઈન ઘરે બેઠા પણ સુધારી શકો છો તે માટે તમારે નીચે દર્શાવેલ સ્ટેપ અનુસરવાના રહેશે..

(૧) સૌ પ્રથમ તમે https://www.cowin.gov.in/home ઓપન કરો
(૨) જમણી બાજૂ ઉપરની સાઈડ ખુણામાં Ragister/Sing In YourSelf લખેલું આવશે તેના પર ક્લીક કરો.
(૩) ત્યાર બાદ તમારો રજીસ્ટર મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરો.
(૪) રજીસ્ટર મોબાઈલ એન્ટર કર્યા બાદ તમને એક OTP મળશે જે એન્ટર કરો.


(૫) OTP એન્ટર કર્યા બાદ નીચે દર્શાવ્યા મુજબ સ્ક્રીન ઓપન થશે જેમા Raise an issue ઉપર ક્લીક કરો.


(૬) Raise an issue ઉપર ક્લીક કર્યા બાદ નીચે મુજબ સ્ક્રીન ઓપન થશે જેમાં Correction in Certificate ઉપર ટીક કરો.

(૭) ત્યાર બાદ નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે સર્ટીમાં સુધારા કરવા માટે ઓપશન બતાવશે તમારે જે વસ્તુ સુધારવી હોય તેના પર ક્લીક કરો. દા.ત. તમારે Year Of Birth સુધારવું હોય તો તેના પર ટીક કરી તમારું સાચુ Year Of Birth એન્ટર કરો.

(૮) સાચી વિગત એન્ટર કર્યા બાદ તમને નીચે મુજબ મેસેજ મળી જશે, પછી ઓનલાઈન સુધારો થયા બાદ તમારું સર્ટીફીકેટ તમે ડાઉન લોડ કરી શકો છો.

One response to “હવે , વેક્સીન સર્ટીફીકેટમાં ઓનલાઈન સુધારો કરી શકાશે.

  1. Minesh Patel June 10, 2021 at 2:39 pm

    Thank You Very Much Vivek for this update

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: