આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ


આજે ઉમરેઠ ચોકસી બજાર બંધ પાડશે.!

One response to “અવસાન નોંધ

  1. Vinodchandra Bhatt April 15, 2021 at 4:52 pm

    Pujya Shri Doshi Kaka na Punyatma ne Krupalu Ishwar Shanti Aape.
    Temna kutumbi jano ne temno viyog na satave tevi ichhachha. Om Shanti.

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: