આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

વોટ્સએપમાં તમારા મિત્રોના સ્ટેટસ એપ્લીકેશન વગર ડાઉનલોડ કરો.


status

વોટ્સએપ માં કોઈ મિત્રનું સ્ટેટસ ગમે અને તે સ્ટેટસમાં રહેલો ફોટો કે વિડીયો તમારે જોઈતો હોય તો મિત્રને “સેન્ડ મી” કે “મોકલ મને” કહી મિત્ર પાસે મંગાવો પડે છે. જો સ્ટેટસમાં ફોટો હોય તો તેનો સ્ક્રીન શોટ લઈને તમે તે ફોટો મેળવી શકો છો પરંતુ જો સ્ટેટસમાં વિડીયો હોય તો..? તમારે મિત્ર પાસે તે વિડીયો મંગાવો પડે છે.વોટ્સએપ સ્ટેટસ ડાઉનલોડ કરવા પ્લે સ્ટોરમાં કેટલીક એપ્લીકેશન પણ કાર્યરત છે, પરંતુ તમારા એન્ડ્રોઈડ ફોનમાં અમુક હીડન ફીચર્સનો તમે ઉપયોગ કરો તો તમે આસાની થી તમારા કોન્ટેક્ટ લીસ્ટમાં જે મિત્રો હોય તેઓનું સ્ટેટસ થી મેળવી શકો છો. વોટ્સએપમાં તમે તમારા મિત્રોના સ્ટેટસ જોવો એટલે તેની હીડન ફાઈલ તમારા ફોનમાં આવી જતી હોય છે. જે તમે તમારા ફોનમાં ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો અને બીજા લોકોને મોકલી પણ શકો છો. આમ કરવા માટે પહેલા તમારે તમારા વોટ્સએપમાં જેતે મિત્રનું સ્ટેટસ જોઈ , ફાઈલ મેનેજરમાં જવાનું રહેશે જેમાં સેટીંગસમાં જઈ “શો હીડન ફાઈલ” ઓપશન ઓન કરવાનું રહેશે, ત્યાર બાદ ફાઈલ મેનેજરમાં વોટ્સએપ નું ફોલ્ડર હશે જે ઓપન કરી મિડીયા ફોલ્ડરમાં તમને સ્ટેટસ ફોલ્ડર જોવા મળશે તે ફોલ્ડરમાં તમારા મિત્રોના સ્ટેટસ તમને દેખાશે જે સ્ટેટસ તમારે જોઈતુ હોય તે સ્ટેટસ પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી તમારી ગેલેરીમાં લાવી તમે તે સ્ટેટસ તમારા મિત્રો ને મોકલી શકો છો અને તમારા સ્ટેટસમાં પણ મુકી શકો છો.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: