આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ – શ્રી સરસ્વતી શીશુ વિદ્યાલયનું ૯૫.૨૩% પરિણામ


અખિલ ભારતીય શિક્ષાસંસ્થાન વિદ્યાભારતી સંલગ્ન શ્રી સરસ્વતી વિદ્યાલય,ઉમરેઠનું માર્ચ-૨૦૧૯માં ધો.૧૦નું ૯૫.૨૩% સાથે શ્રેષ્ઠ પરિણામ આવેલ છે. આ વર્ષે લેવાયેલ ધો.10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં સરસ્વતી સ્કૂલના દીપ અશ્વિનભાઈ ડાભી  કેન્દ્રમાં પ્રથમ ૯૩.૯૩% -૯૯.૯૯ પી.આર બીજા ક્રમે દીપ કમલેશભાઈ પટેલ ૯૦.૭૫%- ૯૯.૪૫ પી.આર.તેમજ સ્નેહ મિતેશભાઈ સુથાર ૮૭.૩૩ – ૯૮.૬૧ પી.આર મેળવી શાળા તેમજ ઉમરેઠનું નામ રોશન કર્યું છે વિદ્યાલય પરિવાર તરફથી શ્રેષ્ઠ પરિણામ લાવવા બદલ ઉપરોક્ત વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદ પાઠવવામાં આવ્યા હતા.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: