આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

#ભક્તિ #સેવા #આનંદ #બીજો_ગણેશ_મહોત્સવ સાચી માતા યુવક મંડળ દ્વારા આયોજીત દ્રિતિય ગણેશ મહોત્સવ, ચોકસી બજાર #ઉમરેઠ


lc.jpg

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: