આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના વડા બજારમાં દૂકાનના શટર તુટ્યા..!


ઉમરેઠના વડાબજાર વિસ્તારમાં ગાંધીશેરીના નાકે ગઈકાલે રાત્રે કિરાણા સ્ટોર્સનું શટર તોડી ચોરી થઈ હોવાની ઘટના બની છે.

21979407_10211200641997522_1408662934_n.jpg

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: