આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના વિવિધ વિસ્તારના ગણેશજીની ઝાંખી


સાચીમાતા યુવક મંડળ, ચોકસી બજાર - ઉમરેઠ

સાચીમાતા યુવક મંડળ, ચોકસી બજાર – ઉમરેઠ

મોઢવાળા, તુળજામાતા - ઉમરેઠ

મોઢવાળા, તુળજામાતા – ઉમરેઠ

જામ્બાબારી - ઉમરેઠ

જામ્બાબારી – ઉમરેઠ

રાજપુતચોરા - ઉમરેઠ

રાજપુતચોરા – ઉમરેઠ

ભટ્ટવાળી પોળ, ઉમરેઠ

ભટ્ટવાળી પોળ, ઉમરેઠ

સારસીયાની ખડકી, ઉમરેઠ

સારસીયાની ખડકી, ઉમરેઠ

પત્થરવાળી પોળ, ઉમરેઠ

પત્થરવાળી પોળ, ઉમરેઠ

ભટ્ટ નો ખાંચો , ઉમરેઠ

ભટ્ટ નો ખાંચો , ઉમરેઠ

હરસિધ્ધીમાતા યુવક મંડળ, વાંટા - ઉમરેઠ

હરસિધ્ધીમાતા યુવક મંડળ, વાંટા – ઉમરેઠ

વ્યાસ ચોરા - ઉમરેઠ

વ્યાસ ચોરા – ઉમરેઠ

(21)ravadiyavad_Umrethn22vata_street_umreth_n.jpg

દરજીવાડ ના નાકા, ઉમરેઠ

દરજીવાડ ના નાકા, ઉમરેઠ

(24)kharvavadi_umreth_n

રાજપુત યુવક મંડળ - વાંટા - ઉમરેઠ

રાજપુત યુવક મંડળ – વાંટા – ઉમરેઠ

ઓમ ગૃપ - ઉમરેઠ

ઓમ ગૃપ – ઉમરેઠ

(1)Kachiyavad_Umreth

કાછીયાવાડ, દાદાનો દરબાર – ઉમરેઠ

(2)Shelatiyakuva_Umreth

શેલતિયા કૂવા – ઉમરેઠ

(3)vaghanath_chakla_Umreth

વાઘનાથ ચકલા – ઉમરેઠ

(4)pat_pole_Umreth

પાટ પોળ – ઉમરેઠ

(5)varahi_Chakla_Umreth

વારાહી ચકલા – ઉમરેઠ

(6)shilivaga_Umreth

શીલીવગા – ઉમરેઠ

(7)piplimata_umreth

પીપળીમાતા – ઉમરેઠ

(8)UFC_umreth

યુ.એફ.સી.ગૃપ – હવન ચોક , ઉમરેઠ

(9)devpath_devsheri_Umreth

દેવપથ ગૃપ, દેવશેરી – ઉમરેઠ

(10)panchavati_Umreth

પંચવટી મિત્ર મંડળ – ઉમરેઠ

(11)aadhy_shakti_yuvak_Mandal_Umreth

આદ્ય શક્તિ ગૃપ – ખરાદીની કોઢ ઉમરેઠ

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: