આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

બેસણું


બેસણું

champaben

ઉમરેઠ થી વસંતલાલ કેશવલાલ પરીખ (સંદીપ કાપડ ભંડાર)ના જયશ્રી કૃષ્ણ. સખેદ

જણાવવાનું કે મારા ધર્મ પત્નિ અ.સૌ.ચંપાબેન વસંતલાલ પરીખનું તા.૧૬.૮.૨૦૧૭ના

રોજ અવસાન થયેલ છે. સદગતનું બેસણું તા.૨૮.૮.૨૦૧૭ને સોમવારના રોજ રાખેલ છે.

સ્થળ – દશા ખડાયતા ની વાડી –  સમય – સવારે ૯ થી ૧૦.૩૦

લી.

નિમેષ વસંતલાલ પરીખ –  સંદીપ વસંતલાલ પરીખ (કેનેડા)

મોબાઈલ નંબર – ૯૮૨૪૪ ૬૮૨૦૬

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: