આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

બેસણું


jigna 001

સ્વ. જીજ્ઞાબેન વૃષાંક ગાભાવાળા

ઉમરેઠ થી પંકજકુમાર ગોવિંદલાલ શાહના જયશ્રી કૃષ્ણ.

સખેદ જણાવવાનું કે મારી પૂત્રી અને રાકેશકુમાર મોહનલાલ ગાભાવાળાની પૂત્રવધુ જીજ્ઞાબેન વૃષાંક ગાભાવાળા નું

તા.૨૨/૫/૨૦૧૬ના રોજ અવસાન થયેલ છે.

સદગતનું બેસણું તા.૩/૬/૨૦૧૬ને શુક્રવાર ના રોજ રાખેલ છે.

સમય સવારે ૯ થી ૧૦  –  સ્થળ નાશિકવાળાની વાડી , ઉમરેઠ

લી.

રાકેશ મોહનલાલ ગાભાવાળાપંકજકુમાર ગોવિંદલાલ શાહ

·        પિયર પક્ષનું બેસણું સાથે જ રાખેલ છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: