આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

મોર કુટીર રાસ લીલાનો અદભુત વિડીયો – (શ્રી ગુંસાઈજી જીવન ચરીત્ર લીલા) #UKYS


ઉમરેઠ ખડાયતા યુવા સગઠન દ્વારા ઉમરેઠ ગીરીરાજધામ ખાતે શ્રી ગુંસાઈજી જીવન ચરીત્ર લીલાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૬ થી શરુ થયેલ સદર દિવ્ય કાર્યક્રમ તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૬ સુધી ચાલશે. શ્રી ગુંસાઈજી જીવન ચરિત્ર લીલાના બીજા દિવસે કલાકારો દ્વારા મોર કુટીર રાસ લીલા ભજવવામાં આવી હતી જેનો અદભુત વિડીયો આપ સમક્ષ રજૂ કરીએ  છે.  #UKVY (Video – Jalay Shah)

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: