આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ર્ડો.પ્રકાશ શાહ (બાયડ) રચિત ભજન સંગ્રહ – સંજીવની


O SHREENATH JI AAVJO TAME.. SHREENATH JI JAGMAGTA TARALA YAMUNA JAL MA KESAR YAMUNA JI MAHAPRABHU JI MANE PYARU LAGE SHREE JI TARU DHAM KISI NE MERA SHYAM DEKHA

Source: ર્ડો.પ્રકાશ શાહ (બાયડ) રચિત ભજન સંગ્રહ – સંજીવની

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: