આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

બેસણું – સ્વ.મુકેશભાઈ પ્રજાપતિ #Umreth


prajapati

સ્વ.મુકેશભાઈ પ્રજાપતિ (સોમનાથ શોપ ફેક્ટરીવાળા) નું બેસણું
તા.૧૪.૩.૨૦૧૬ને સોમવારના રોજ તેઓના નિવાસ સ્થાને રાખેલ છે.

સ્થળ – રજનીનગર સોસાયટી
સમય – સવારે ૮ થી ૧૦

સોમનાથ શોપ ફેક્ટરી પરિવાર – ઉમરેઠ

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: