આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ / બેસણું


ઉમરેઠના ચંન્દ્રકાન્તભાઈ ચુનીલાલ કાકબવાળાનું તા.૭.૧.૨૦૧૬ને મંગળવારના રોજ અવસાન થયેલ છે.

chandrakantbhai

સદગતનું બેસણું : તા. ૧૯.૧.૨૦૧૬ને મંગળવારના રોજ

સવારે ૯ થી ૧૦.૩૦ 

સ્થળ – નાશિકવાળા હોલ,ઓડ બજાર ઉમરેઠ 

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: