આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ચરોતરમાં ૪૦૦ બી.પી.એલ પરિવારને ડીપોઝીટ વગર રાંધણ ગેસ જોડાણની ફાળવણી કરાઈ.


બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકોને એક સિલેન્ડરનું રાંધણ ગેસ કનેકશન વગર ડીપોઝીટ થી આપવાની યોજના અમલી.

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેરોસીનનો વપરાશ કરતા બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકોને એક સિલેન્ડરનું રાંધણ ગેસ જોડાણ વગર ડીપોઝીટ થી ફાળવવાની યોજના અમલી કરી દેવામાં આવતાની સાથે જૂન-૨૦૧૫ થી ઓગષ્ટ-૨૦૧૫ સુધીમાં ચરોતરમાં લગભગ ૪૦૦ જેટલા બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકોને વગર ડીપોઝીટથી રાંધણ ગેસ જોડાણ આપવામાં આવ્યું છે,જે પૈકી મોટા ભાગે આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ અને બોરસદ તાલુકાના લાભાથીઓનો સમાવેશ થાય છે. હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલીયમ કોર્પોરેશન લીમેટેડની બોરસદની કે.સી.શાહ અને ઉમરેઠની એમ.જીતેન્દ્ર.શાહ ગેસ એજન્સી પર થીજ લગભગ ૩૫૦ જેટલા બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકોએ વગર ડીપોઝીટ થી ગેસ કનેક્શન મેળવી લીધા છે. હાલમાં લગભગ ૪૦૦ બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકોને રાંધણ ગેસ સિલેન્ડરનું જોડાણ મળી જતા તેઓને હવે કેરોસીનનો ચૂલો ફુંકવાની ઝંઝટ માંથી છુટકારો મળી ગયો છે. સરકારશ્રીની સદર યોજનાનો લાભ લેવા માટે હાલમાં બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે હેતુ આણંદ જિલ્લાના તમામ ગેસ વિતરકો તેમજ મામલતદારોને જરૂરી સુચના આપવામાં આવી છે તેમ જણાવતા જિલ્લા પૂરવઠા અધિકારી આર.ટી.ઝાલાએ જણાવ્યું હતુ કે બી.પી.એલ રેશનકાર્ડની ખરાઈ કરી તેઓને વગર ડીપોઝીટથી ગેસ જોડાણ આપવાનું હોય છે જેથી ગેસ વિતરકને બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારક તરફ થી મળેલ ગેસ જોડાણ અંગેની અરજીના ફોર્મ માં રેશનકાર્ડની નકલ પણ સામેલ કરવાની હોય છે. સદર રેશનકાર્ડની વિગતો નિયત ફોર્મમાં ભરી વિતરક મામલતદારને સુપ્રત કરશે ત્યાર બાદ મામલતદાર જેતે રેશનકાર્ડની વિગતોની ખરાઈ કરી વિતરકને ગેસ જોડાણ જેતે રેશનકાર્ડ ધારકને આપવા માટે મજૂરી આપશે. વધુમાં ડીપોઝીટ વગર ગેસ કનેક્શન મેળવવા માટે હજૂ આણંદ જિલ્લામાં માત્ર ઉમરેઠ અને બોરસદના રેશનકાર્ડ ધારકો માંજ ઉત્સાહ દેખાઈ રહ્યો છે,અન્ય તાલુકાની સરખામણીમાં ઉમરેઠ તેમજ બોરસદમાં વધુ બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકોએ ડીપોઝીટ વગર રાંધણ ગેસ જોડાણ મેળવી લીધુ છે.

એક સિલેન્ડનું રાંધણ ગેસ જોડાણ મળશે – મુકેશ દોશી (ગેસ વિતરક – ઉમરેઠ) બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકોને એક સિલેન્ડરનું રાંધણ ગેસ જોડાણ વગર ડીપોઝીટ થી મળશે તેમ જણાવતા ઉમરેઠ એચ.પી.ગેસના વિતરક મુકેશભાઈ દોશીએ જણાવ્યું હતુ કે, એક સિલેન્ડરની ડીપોઝીટ રૂ.૧૪૫૦ અને રેગ્યુલેટરની ડીપોઝીટ રૂ.૧૫૦ ગ્રાહક સાથે વસુલ કરવામાં નહી આવે જેથી ગ્રાહકને સીધો રૂ.૧૬૦૦નો ફાયદો થશે. કોઈ ગ્રાહક બીજો સિલેન્ડર મેળવવા ઈચ્છે તો તેઓ ડીપોઝીટ ભરી બીજો સિલેન્ડર પણ મેળવી શકે છે તેમ તેઓએ જણાવ્યું હતું.

કેરોસીનના ચુલા ફુંકવાની ઝંઝટ પુરી થઈ – રમીલાબેન રાવલ

ઉમરેઠના બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારક રમીલાબેન રાવલ બધાના ઘરોમાં વાસણ-કપડા ધોઈ પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, તેઓએ જણાવ્યું હતુ કે,તેઓના પતિ પણ છુટક કામ-ધંધો કરતા હોઈ ડીપોઝીટ થી રાંધણ ગેસ મેળવવું તેઓ માટે સ્વપ્ન સમાન હતું પરંતુ તાજેતરમાં શરૂ થયેલ યોજનામાં તેઓએ ડીપોઝીટ વગર રાંધણ ગેસ જોડાણ મેળવી કેરોસીનના ચુલા ફુંકવાની કાયમની ઝંઝટ માંથી છુટકારો મેળવી લીધો છે.

કેવી રીતે બી.પી.એલ કનેક્શન મેળવવું..?

(૧) એલ.પી.જી વિતરક પાસેથી બી.પી.એલ રાંધણ ગેસ કનેક્શન માટે ફોર્મ મેળવવું. (૨) ફોર્મ ભરી સાથે વિતરકના જણાવ્યા અનુસાર દસ્તાવેજોની કોપી સાથે ફોર્મ વિતરકને પરત કરવું. (૩) એલ.પી.જી વિતરક તેઓને પ્રાપ્ત થયેલ બી.પી.એલ ગેસ કનેક્શનના ફોર્મ મામલતદારને મોકલશે. (૪) વિતરક દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ ફોર્મમાં દર્શાવેલ બી.પી.એલ કાર્ડ નંબરની મામલતદાર ચકાસણી કરી વિતરકને પરત મોકલશે. (૫) મામલતદાર દ્વારા મંજૂર થયેલ બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકને વિતરક વગર ડીપોઝીટથી ગેસ કનેક્શન આપશે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: