આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ફ્લેટ ભાડે આપવાનો છે – વિદ્યાનગર


વિદ્યાનગરમાં મનીષ કોર્નર પાસે રામ રતન ફ્લેટમાં પ્રથમ માળે બે બેડરૂમ,હોલ,કીચન તેમજ બે ગેલેરી અને ફર્નિચર,એ.સી સાથે સરસ કંડીશનમાં હવા ઉજાશવાળો ફ્લેટ ભાડે આપવાનો છે. સંપર્ક – ૯૮૨૪૨ ૫૧૫૫૯

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: