આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ


ઉમરેઠ જાગનાથવાળા પરિવારના

ચંન્દ્રકાન્તાબેન જયંતિલાલ શેઠનું દૂઃખદ અવસાન થયેલ છે.
સદગતનું બેસણુ

તા.૧૭.૭.૨૦૧૫ને શુક્રવારના રોજ સવારે ૯ થી ૧૦.૩૦ કલાકે રાખેલ છે.
સ્થળ – દશા ખડાયતા પંચની વાડી, ચોકસી બજાર ઉમરેઠ

લી.

જાગનાથવાળા પરિવાર – ઉમરેઠ

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: