આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

પૂષ્ટી પ્રભુધામ ગળતેશ્વર ખાતે અન્નકુટ યોજાશે.


પ.પૂ.પા.ગો.૧૦૮ શ્રી ધ્રુમિલકુમાર મહોદયશ્રીની આજ્ઞાથી તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૪ને રવીવારના રોજ પૂષ્ટી પ્રભુધામ ગળતેશ્વર ખાતે સવારે ૯.૩૦ કલાકે ગોવર્ધનપૂજા તેમજ બપોરે ૧.૦૦ કલાકે અન્નકુટ દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ દિવ્ય અવસરનો લાભ લેવા સમગ્ર વૈષ્ણવ સમાજને પૂષ્ટી પ્રભુધામ ગળતેશ્વરના કાર્યકરોએ જણાવેલ છે. આ દિવ્ય અવસરે પ.પૂ.પા.ગો.૧૦૮ શ્રી ધ્રુમિલકુમાર મહોદયશ્રી ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે તેમ સુત્રોએ જણાવ્યું હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: