આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠના એક માત્ર ગાંધી સ્મારકની ઉપેક્ષા..!


gandhi.smarak

ગાંધીજીના મૃત્યુબાદ ઉમરેઠના ગાંધીવાદી વિચાર ધરાવતા લોકો દ્વારા ગાંધીજીનું અસ્થીનું એક ફુલ લાવીને ઉમરેઠના સ્ટેશન રોડ ઉપર ગાંધી સ્મરાક બનાવ્યો હતો. આ સ્મારક ઉપર ગાંધીજીના વિચારો અંકીત કરવામાં આવ્યા હતા. આજે પણ ઉમરેઠમાં મોટા ભાગના લોકો આ સ્મારકના મહત્વથી વંચિત હશે અને આ સ્મારકને માત્ર ચોતરા તરીકે ઓલખે છે. હકીકતમાં ઉમરેઠની સામાજીક અને સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા સદર ગાંધી સ્મારકની થતી ઉપેક્ષાને કારણે લોકો આ ગાંધી સ્મારકના મહત્વથી વંચિત રહ્યા છે. વર્ષમાં વચલા દિવસે પણ નગરની કોઈ સ્વૈછીક કે સરકારી સંસ્થા દ્વારા સદર ગાંધી સ્મારકને ધ્યાનમાં લેવામાં નથી આવતો ગાંધી સ્મારકની આવી ઉપેક્ષા જોઈ પ્રવર્માન સમયમાં ગાંધીવાદી વિચારધાર ધરાવતા વૃધ્ધ નાગરીકોની લાગણી દુભાતી હશે તેમાં કોઈ બે મત નથી ત્યારે આવનારા સમયમાં ઉમરેઠમાં કાર્યરત સિનિયર સીટીઝન ફોરમ સહીત સરકારી સંસ્થાઓ સદર ગાંધી સ્મરાકની ગરીમા જાળવવા કટીબધ્ધ બને તેમ નગરજનો અપેક્ષ રાખી રહ્યા છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: