આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ઉમરેઠ પાલિકાના ૪૭ રોજમદાર સફાઈ કામદારોને કાયમીના લાભ આપવા હુકમ


મહિનામાં અમલ કરવા તેમજ રેફરન્સ કેસના ખર્ચ પેટે રૂા. ૫૦૦૦ સંઘને ચૂકવી આપવા હુકમ

ઉમરેઠ નગરપાલિકામાં ઘણાં વર્ષોથી સફાઈ કામદારો રોજમદાર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. આ સફાઈ કામદારોએ કાયમી કામદાર તરીકેના લાભ મેળવવા અખિલ ગુજરાત જનરલ મજદૂર યુનિયન મારફત નડિયાદ મજૂર અદાલતમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો. આ કેસ નડિયાદ ઔદ્યોગિક અદાલત સમ-ા ચાલી જતા ૪૭ સફાઈ કામદારોને તા. ૧૪-૧૨-૧૧થી કાયમી કરી લાભો ચૂકવી આપવા ઉમરેઠ નગરપાલિકાને હુકમ કર્યો છે.

મળેલ વિગત મુજબ ઉમરેઠમાં રહેતા કમલેશભાઈ બાબુભાઈ હરિજન તથા અન્ય ૪૬ કામદારો ઉમરેઠ નગરપાલિકામાં ઘણાં વર્ષોથી રોજમદાર સફાઈ કામદાર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. આ સફાઈ કામદારોએ કાયમી કામદારો તરીકેના લાભ મેળવવા અવારનવાર નગરપાલિકામાં માંગણી કરવા છતાં ન્યાય ન મળતા અખિલ ગુજરાત જનરલ મજદૂર યુનિયન સંઘ દ્વારા નડિયાદ ઔદ્યોગિક અદાલતમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો. આ કેસ નડિયાદ મજૂર અદાલતમાં ચાલી જતા ઔદ્યોગિક અદાલતના ન્યાયાધીશ રોહિતભાઈ બી. સોનીએ અખિલ ગુજરાત જનરલ મજદૂર સંઘના એડવોકેટ વી.કે. કાઝી અને એસ.કે. પાટીલની દલીલોને ધ્યાનમાં લઈ ઉમરેઠ નગરપાલિકામાં ફરજ બજાવતા ૪૭ રોજમદાર સફાઈ કામદારોને તા. ૧૪-૧૨-૧૧થી કાયમી સફાઈ કામદાર ઠરાવવા જણાવ્યું હતું. આ સફાઈ કામદારોને મળવાપાત્ર ઈજાફાની તેમજ મળવાપાત્ર પગારપંચની ગણતરી કરી તે મુજબ પગારધોરણ તેમજ મળવાપાત્ર તમામ લાભ ચૂકવી આપવા ઉમરેઠ નગરપાલિકાને હુકમ કર્યો હતો. આ હુકમનો એક મહિનામાં અમલ કરવા તેમજ રેફન્સ કેસના ખર્ચ પેટે રૂા. ૫૦૦૦ મજદૂર સંઘને ચૂકવી આપવા હુકમ કર્યો છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: