આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ / બેસણું


પ્રેમીલાબેન કનૈયાલાલ શાહનું તા.૧૪.૪.૨૦૧૪ના રોજ અવસાન થયું છે.

P.K

સદગતનું બેસણું ઉમરેઠ તેમજ અમદાવાદ મુકામે રાખેલ છે.

ઉમરેઠ બેસણું

તા.૨૨.૪.૨૦૧૪ના રોજ સાંજે ૪ થી ૫ કલાકે

સ્થળ – દશા ખડાયતાની વાડી, ચોકસી બજાર – ઉમરેઠ

અમદાવાદ બેસણું

તા.૨૬.૪.૨૦૧૪ના રોજ સવારે ૯ થી ૧૦.૩૦ કલાકે

સ્થળ –

બારગામ દશાનાગર હોલ,
પ્રકાશનગર બસ સ્ટોપ સામે,
જવાહર ચોક
મણીનગર
અમદાવાદ

સંપર્ક સૂત્ર – ૦૭૯ – ૨૫૪૪૦૦૪૯  –    ઉમેશ પરીખ – ૯૯૨૫૦ ૦૭૧૬૬

યતીન શાહ – ૮૨૧૧૦ ૩૯૮૫૫

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: