આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

અવસાન નોંધ / બેસણું


રાજેશભાઈ નવનીતલાલ ચોકસી (શ્રીજીબાવા જ્વેલર્સવાળા)
નું તા.૯/૦૨/૨૦૧૩ને રવીવારના રોજ અવસાન થયેલ છે.

સ્વ.રાજેશકુમાર નવનીતલાલ ચોકસી

સ્વ.રાજેશકુમાર નવનીતલાલ ચોકસી

સદગતનું બેસણું તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ને શુક્રવારના રોજ રાખેલ છે.

સ્થળ – દશા ખડાયતાની વાડી, ચોકસી બજાર ઉમરેઠ
સમય – સવારે ૯ થી ૧૦

લી.

મીનાબેન રાજેશકુમાર ચોકસી – વ્રજેશભાઈ નવનીતલાલ ચોકસી
રૂપેન રાજેશકુમાર ચોકસી – મેહૂલ રાજેશકુમાર ચોકસી
દિપેન દિનેશભાઈ ચોકસી – મૌનીષ અશોકભાઈ ચોકસી

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: