આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

બેસણું


ચક્ષુદાતા

સ્વ.પરાશર તલાટી

ઉમરેઠથી સ્વ.ચંન્દ્રકાન્ત મંગળદાસ તલાટીના જયશ્રી કૃષ્ણ. સખેદ જણાવવાનું કે

મારા પૂત્ર પરાશર ચંન્દ્રકાન્ત તલાટીનું દુઃખદ અવસાન તા.૨૦.૯.૨૦૧૩ના રોજ થયેલ છે.

સદગતનું બેસણું તા.૨૮.૦૯.૨૦૧૩ને શનિવારના રોજ રાખેલ છે.

સ્થળ – ગણપતિની વાડી, વડાબજાર,ઉમરેઠ

સમય – બપોરે ૪ થી ૫

લિ.

ગં.સ્વ.ઈન્દિરાબેન ચંન્દ્રકાન્તભાઈ તલાટી

ગં.સ્વ.દિપ્તીબેન પરાશરભાઈ તલાટી                             અખિલેષ ચંન્દ્રકાન્તભાઈ તલાટી
ર્ડો.પ્રેક્ષા અખિલેષ તલાટી                                  રુચિત પરાશર તલાટી
કું.કિષ્ણા અખિલેષ તલાટી                                  કુંજન અખિલેષ તલાટી

અખિલેષ તલાટી – મો.૯૪૨૯૮૨૭૪૧૨

– પિયર પક્ષનું બેસણું ઉપરોક્ત સ્થળ અને સમયે રાખેલ છે –
ગં.સ્વ. સંગિતાબેન ઈન્દ્રવદન શાહ, ડાકોર

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: