આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

મેઘધનુષ


ગઈકાલે ઉમરેઠના આકાશમાં મેઘધનુષ દેખાયું હતું. કુદરતના આ દિવ્ય નયનરમ્ય રૂપને જોવાની ઉમરેઠના લોકોને તક મળી હતી. મેઘધનુષનો નજાર લગભગ ૧૫ મિનિટ સુધી સુંદર રીતે દેખાયો હતો, ત્યાર બાદ મેઘધનુષ આછુ થવા લાગ્યું હતું, મેઘધનુષ પોતાનું ચરમ ઉપર પહોંચેલ રૂપ છોડે તે પહેલા નગરના બસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગુજન પટેલે આ મેઘધનુષને પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી દીધી હતું.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: