આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

નવરાત્રિ મહોત્સવ -૨૦૧૨ શ્રી ગૃપ, નાસિકવાળા હોલ – ઉમરેઠ (PHOTO)


This slideshow requires JavaScript.

One response to “નવરાત્રિ મહોત્સવ -૨૦૧૨ શ્રી ગૃપ, નાસિકવાળા હોલ – ઉમરેઠ (PHOTO)

  1. ketal October 21, 2012 at 2:00 am

    very good pictures

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: