આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

દાંતનું દવાખાનું.


One response to “દાંતનું દવાખાનું.

  1. Dr.Vadhavana September 22, 2012 at 4:01 am

    Congratulation, Dr.Akshay, Very good for Umreth

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: