આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

ક્વિઝ – ઉમરેઠ


જવાબ આપવાનું ચાલું રાખો અત્યાર સુધી બધા સાચા જવાબ આપનાર  વ્યક્તિના નામ નીચે મુજબ છે.

(૧) સેજલ શાહ, ઉમરેઠ

Comments are closed.

%d bloggers like this: