આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

મંદીમા ગ્રાહકોને જકડી રાખવા વજન ઓછુ કરવાનો નુશ્ખો…!


હાલમા વિસ્વ આખુ મંદીનો માર સહન કરી રહ્યુ છે,ત્યારે બઝારમા પોતાની પ્રોડક્ટનો દબદબો કાયમ રહે તે માટે મોટી મોટી કંપની અવનવા નુશ્ખા અપનાવી રહી છે,કેટલીય વસ્તુઓ આજે બઝારમા એવી મળે છે કે જેના ભાવ વધ્યા નથી ,કાચા માલના ભાવ વધે ,ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચા વધે છતા પણ કેટલીય પ્રોડક્ટના ભાવ તેના તેજ જોવા મળે છે.તો તમે શુ સમજો છો આ કંપનીવે ભાવવધારાની કોઈ અસર નથી થતી..? જો તમે તેવૂ સમજતા હોવ તો તમે ખોટા છો.શુ તમે કદી વસ્તુ ની ખરીદી કરતા સમયે તેના વજન અગે ધ્યાન આપ્યુ છે …? જો ના આપતા હોવ તો હવે તરત આ અગે ધ્યાન આપો.ચાલો આજે અહીયા થોડા દાખલા પણ આપુ છુ.
પહેલા પારલે બીસ્કીટ રુ.૪.૦૦ મા ૧૦૦ગ્રામ મળતુ હતુ,આજે પણ પારલે બિસ્કીટ રુ.૪.૦૦ મા મળે છે પણ તેનુ વજન ૮૨.૫ ગ્રામ થઈ ગયુ છે,મારો કહેવાનો આશ્રય એ નથી કે કંપવી આપણે ઉલ્લુ બનાવે છે પણ જો પારલે બિસ્કીટ ના કંપની રુ.૪.૦૦ ના રુ.૫.૦૦ ભાવ કરે તો કદાચ ગ્રાહક ભાવ વધ્યો કરીને અન્ય સસ્તા બિસ્કીટની ખરીદી કરે પણ કંપની તેજ ભાવ રાખે અને વજન ઓછુ કરે તો ગ્રાહક તેની નોધ સુધ્ધા નથી લેતુ.જેથી કપની ભાવ વધારા ની સામે ઓછા વજનના નુશ્ખા અપનાવે છે.આ સમયે કપની કોઈ કાયદાકીય ફોલ્ટમા પણ આવતી નથી કારણ કે તેઓ પોતાની પ્રોડક્ટમા કરેલા ઓછા વજન અગે લખતા હોય છે.આ નીતી માત્ર કોઈ એક કંપની નથી અપનાવતી કેટલીય કપની આ નિતી ઉપર કામ કરે છે.

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: