આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

વર્ડપ્રેસ નવારુપ રંગ ધારણ કરી રહ્યુ છે.


આજે wordpres મા એક વસ્તુ માર્ક કરી,કોઈ Posts અપડેટ કરીયે તો તે પોસ્ટ Latest Posts મા દેખાય છે ,આવુ પહેલા ન હતુ જો કોઈ નવી પોસ્ટ મુકવામા આવે તો Dashboard ના Latest Posts વિભાગમા દેખાતુ હતુ હવે કોઈ પોસ્ટ અપડેટ થાય તો પણ Latest Posts વિભાગમા દેખાય છે.

પણ

આજે ૩૧.૭.૦૯ થી ફરી અપડેટ કરાતી પોસ્ટ  Latest Posts મા દેખાતી બધ થઈ ગઈ છે,લાગે છે વોર્ડપ્રેસમા રીપેરીગનુ કામ ચાલે છે.

આજે તા.૩૧/૭/૦૯ સવારે વોર્ડપ્રેસ ઓપન કર્યુ ને નવો ફેરફાર દેખાયો હવે હોમપેજની જમની બાજુ સર્ચ ઓપશન આવી ગયો છે તેમજ ડાબીબાજુ મારુ ખારુ લખેલુ હોય છે ત્યા આપણે અપલોડ કરેલો ફોટો પણ દેખાય છે મે તો મારા મિત્રો અને અન્ય લોકો ના માધ્યમથી તેમ પણ સાભળ્યુ છે કે ટુક સમયમા આપણુ વર્ડ પ્રેસ ડોમીન નેમ ટુકુ થઈ જશે દા.ત મારુ વર્ડ પ્રેસ એડરેસ aapnuumreth.wordpress.com છે જે ભવિષ્યમા http://aapnuumreth.wp.com થઈ જવાની સક્યતા પણ છે પણ આ વાતની હજુ ખરેખર પુષ્ટી થઈ નથી માત્ર દિવા સપ્ન સમાન છે.

 

One response to “વર્ડપ્રેસ નવારુપ રંગ ધારણ કરી રહ્યુ છે.

  1. Kakasab July 31, 2009 at 8:52 pm

    yes they are doing regional versions and gujarati is the part of localization of WP.

    Like

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: