આપણું ઉમરેઠ ( Since 2009 )

ચરોતરનો ઉંબરો..

બાળ કલાકાર અને બાળ મજુર વચ્ચે ભેદભાવ શા માટે..?


બાળ મજૂર

બાળ મજૂર

બાળ કલાકાર

બાળ કલાકાર

આજે આપણે જોઈયે છે કે,સમાજમા બાળ મજુરો વધતા જાય છે,સરકાર આ પ્રત્યે વધુને વધુ સજાક થાય તે ખુબ જરુરી છે,બાળ મજુરોને શીક્ષણ આપવા માટે સરકાર કેટલીય યોજના અમલમા મુકે છે પરતુ તેનો પુરતા પ્રમાણ મા ઉપયોગ કેમ નથી થતો તેના કારણો સોધવાની ખાસ જરુરિયાત હોય તેમ લાગી રહ્યુ છે.આજે આપણે જોઈયે છે કે,ચા ની કીટલી,નાની હોટલો અને લારીઓ પર બાળ મજુરો મોટા પ્રમાણમા જોવા મળે છે જ્યારે તત્રના કેટલાય અધીકારીઓ પોતે સક્રીય છે તેમ બતાવવા માટે જુદા જુદા ગામ કે શહેરોમા દરોડા પાડી બાળ મજુરોને પકડે એ અને સમાજ સુરક્ષા ખાતાની દેખરેખ હેઠળ તેઓના પુનરવાસની વાતો કરે છે જ્યારે કેટલા કીસ્સામા કેટલીક સમાજ સેવાની સસ્થાને તેઓના વિકાસ માટે પગલા ભરવા કહેવાય છે.પણ એ નથી સમજાતુ કે ગરીબ બાળકોને જ કામ કરતા કેમ રોકવામા આવે છે..? સમાજ ના ઠેકેદારો એ ક્યારે એ વિચાર્યુ છે કે આ બાળકો ને મજુરી કરવાની કેમ ફરજ પડે છે..? જો તેના મુળ સુધી પહોચવા મા સરકાર કે સમાજના ઠેકેદારો સફળ થાય તો સમાજ માથી બાળ મજુરી નુ દુશન દુર થાય તેમ છે,બિજુ કે આજે આપણે ટી.વી સિરીયલ કે પછી ફિલ્મો મા કેટલાય બાળકલાકારો ને જોઈયે છે તો શુ બાળ કલાકાર પણ સુધરેલા બાળ મજુરો નથી ,કેમ આ લોકો માટે જુદો માપ દડ અને બાળ મજુરો માટે જુદો માપ દડ અપનાવામા આવે એ..?જો ગરીબ બાળકો કામ કરી પોતાના મા-બાપ ને આર્થીક રીતે મદદ રુપ થતા હોય તો તેમા સરકાર નુ શુ જાય છે..? અને હા આ લોકો ના શિક્ષણની ખરેખર સરકારને ચિન્તા હોય તો તે માટે કોઈ અસરકારક પગલા કેમ નથી લેવાતા…? જો બાળ કલાકારો ફિલ્મ કે સિરિયલમા કામ કરી ને પૈસા કમાઈ સકે તો ગરીબ બાળકો ચા ની લારી કે હોટલ રેસ્તટોરટમા કેમ પૈસા ન કમાઈ સકે..?બાળ કલાકાર અને બાળ મજુર વચ્ચે ભેદભાવ શા માટે..?

નીચેના બોક્સમાં તમારી પ્રતિક્રીયા જણાવો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: